Humanitært arbeid

Støtte til det humanitære arbeidet gir helhetlig omsorg, beskyttelse og hjelp til noen av verdens mest sårbare mennesker. En av aksjonens hjertesaker er barn og unge med funksjonsnedsettelser i fattige land. 

På verdensbasis lever én av syv personer med en funksjonsnedsettelse. Fire av fem bor i lavinntektsland der mange lever i ekstrem fattigdom. Fordommer knyttet til skam og overtro gjør at personer med funksjonsnedsettelser ofte blir stigmatisert og diskriminert, noe som fører til sosial isolasjon og begrensede muligheter. Flesteparten får ikke gå på skole eller delta i arbeidslivet. De må overleve uten noen form for inntekt, noe som gjør at de må leve som verdens aller fattigste mennesker.

Å få et barn med funksjonsnedsettelser i et fattig land kan være ekstremt utfordrende. Det medfører ofte økonomiske belastninger. Offentlige hjelpetilbud finnes ikke. Tilgangen på medisinsk behandling og spesialiserte tjenester er svært begrenset. Dette gjør det vanskelig for foreldre å få den nødvendige hjelpen og støtten som barnet trenger.

Stigmatiseringen som finnes i mange land fører også til at familiene kan oppleve diskriminering og sosial isolasjon. I frykt for å bli utstøtt velger mange foreldre å holde små babyer og barn med funksjonsnedsettelser i skjul. Noen blir aldri registrert i fødselsregistrene, og i de aller verste tilfellene tar foreldre livet av barnet. Til tross for disse store utfordringene, finnes det foreldre og som viser en utrolig styrke og kjærlighet i omsorgen for sine barn.

Bygger omsorgsby

Aksjon Ingen Utelatt bygger opp en omsorgsby, som er et helt nytt hjelpetilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres familier i Uganda. Første del av byen åpnet i januar 2024.

I omsorgsbyen får barn og unge med funksjonsnedsettelser medisinsk behandling og tilgang til rehabiliteringstjenester gjennom fysioterapi og ergoterapi. De får hjelp til å utvikle motoriske, kognitive og nødvendige livsferdigheter. 

Barn som har en familie eller andre omsorgspersoner får ta dem med til omsorgsbyen. Familiene får opplæring og veiledning for å øke kunnskap og evne til å håndtere barnas medisinske og grunnleggende behov.

Barn som er foreldreløse blir delt inn i mindre grupper og får tildelt faste omsorgspersoner. 

På en egen skole som skal bygges i byen vil barn og unge med funksjonsnedsettelser få tilpasset undervisning som sikrer at de får en god utdanning tilpasset deres behov og evner. Samtidig vil søsken som bor i omsorgsbyen også få undervisning ved skolen.

I fremtiden skal omsorgsbyen oppnå økonomisk uavhengighet ved å utvikle inntektskilder gjennom landbruksaktiviteter som jordbruk og melkeproduksjon. Det vil skape arbeidsplasser til foreldrene, som spiller en viktig rolle i driften av omsorgsbyen.

Bekjemper stigma

Aksjon Ingen Utelatt arbeider for å bekjempe fordommer og stigmatisering av personer med funksjonsnedsettelser i fattige land. Det gjennomføres informasjonskampanjer for å øke den generelle kunnskapen om funksjonsnedsettelser. Innsatsen styrkes gjennom samarbeid med lokale myndigheter, påvirkere og kjendiser.